Några år till

Göran Skarbäck tyckte att 300 medlemmar var lite, men idag, 2017, tycker vi det är bra. Vi var faktiskt nere på 175 medlemmar vårterminen 2010, men nu har vi återhämtat oss.

Vi gjorde stora ekonomiska förluster 2008, 2009 och 2010 med minus på 17.000 kr, 15.000 kr respektive 25.000 kr. Till slut tyckte revisorerna att vi måste göra något, öka medlemsantalet och/eller höja medlemsavgiften. Vi gjorde båda delarna. Trots att vi höjde medlemsavgiften så ökade medlemsantalet. Det berodde kanske på att vi lyckades bättre med valet av filmer.

När filmen blev alltmer digitaliserad skrev vi i januari 2011 till kommunens kultur- och fritidsnämnd och föreslog att Bryggaren skulle digitaliseras med hjälp av statliga bidrag. Men gick trögt. Inte förrän 2016 var det klart. Och av någon märklig slump fick vi samma år brev från Bryggaren om att det skulle införas en obligatorisk garderobsavgift som skulle höja kostnaderna kraftigt. Trots att styrelsen gjorde stora ansträngningar för att få den ansvarige på Bryggaren att ändra sig var han orubblig. Vi började då förhandla med Biostaden och kom överens om att flytta dit, även om vi fick högre kostnader, men långt ifrån vad Bryggaren ville ha. I överenskommelsen ingick att vi skulle ha två föreställningar, en på eftermiddagen och en på kvällen. Det har hittills visat sig lyckat. Skönare stolar och större duk har också uppskattats.

Våra kostnader fortsatte att öka 2017 genom att regeringen beslutade att höja biomomsen från 6 procent till 25. Och 2018 höjs hyran ytterligare. Men vi har inte behövt höja avgiften tack vare god medlemstillströmning och en ekonomisk reserv.

Styrelsens val av filmer har alltmer grundat sig på medlemmarnas önskemål. Till hösten 2017 fick vi in 60 förslag. Det är en grannlaga uppgift att välja. Vår ambition är att spegla olika delar av världen, vilket inte alltid är så lätt, eftersom utbudet domineras av europeisk och amerikansk film.

Efter femton år som ordförande slutade Staffan Erlandsson efter vårsäsongen 2015 och i september samma år ersattes han av Brita Klint.

Bosse Sandebäck

Sekreterare